Inbjudan till avgränsningssamråd avseende ny återvinningscentral, ÅVC Risslan, inom Luleå kommun.

Luleå MiljöResurs AB avser att ansöka om tillstånd för en ny återvinningscentral, ÅVC Risslan.

Detta eftersom Luleås idag centralt belägna ÅVC på Kronan behöver flyttas för att möjliggöra etablering av nya bostäder.

Den tänkta lokaliseringen för ÅVC Risslan är på Lilla Mjölkuddsberget, i anslutning till Porsödalens industriområde.

Luleå MiljöResurs AB bjuder härmed in till samråd med länsstyrelse, tillsynsmyndighet, övriga statliga myndigheter, allmänheten

samt enskilda som kan tänkas bli berörda. Ett samråd avseende planerad verksamhet har även hållits i samband med framtagande

av detaljplan för området.

Föreliggande samråd utgör ett så kallat avgränsningssamråd för ÅVC:n för att avgränsa innehållet till kommande miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB). Samrådet syftar också till att ge berörda och myndigheter kunskap och möjlighet att lämna

synpunkter som kan beaktas i det fortsatta arbetet med tillståndsansökan. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna

yttranden i en samrådsredogörelse som biläggs den kommande tillståndsansökan.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 5 april 2019 via mejl eller brev till

Mejl: kundservice@lumire.lulea.se

Postadress: Luleå MiljöResurs AB
Murbruksvägen 4
973 45 Luleå

Märk kuvert/e-post med ”ÅVC Risslan”.

Bilagor till detta:

Sidan uppdaterad: 2019-03-15