Återvinning av avfall som lämnas på en ÅVC

Brännbart
Förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Grovsopor
Stora saker som t ex resårbottnar och soffor tas isär och sorteras i trä, metall och brännbart. Glas, isolering och porslin som inte går att återvinna körs till deponering.

Wellpapp
Balas och skickas till pappersbruk för återvinning.

Slipers och tryckimpregnerat trä
Räknas som farligt avfall och förbränns i särskilt godkända förbränningsanläggningar.

Latrin
Komposteras tillsammans med trädgårds- och matavfall.

Trädgårdsavfall
Löv och gräs: komposteras tillsammans med matavfallet och blir till näringsrik jord.

Ris: flisas för att sedan användas som strömaterial vid kompostering. En del av riset kan även bli biobränsle, då skickas det till en förbränningsanläggning i Norrbotten.

Stubbar och rötter, materialet rensas från jord och sten för att sedan torkas och flisas till biobränsle.

Trä
Flisas för att sedan skickas till godkänd förbränningsanläggning där det blir till värme och el.

Jord och betong
Används bland annat vid täckning av den avslutade deponin.

Farligt avfall
Avfallet skickas till olika anläggningar i Sverige för förbränning. Det finns två olika typer av högtemperatursförbränningsugnar:
• Rosterugn minst 9000°C
• Roterugn högst 12000°C

Alla förbränningsanläggningar har specialtillstånd att ta hand om farligt avfall. Energin från förbränningen blir till el och värme. Farligt avfall skickas till behandling t.ex. förbränning där metaller återvinns ur askan.

Metall
Sönderdelas och separeras i olika steg. Därefter skickas metallen vidare till smältverk, stålverk och gjuterier. Där smälts den om och blir till nya metallprodukter eller ny metallråvara.

Asbest
Körs till deponi.

Gips
Används vid sluttäckning.

Elektronik
Hemelektronik: monteras isär både manuellt och maskinellt. Miljöfarliga delar som t ex kvicksilverreläer, bromerade flamskyddsmedel, batterier, kondensatorer innehållande PCB tas bort. När de är borttagna kan man återvinna resten som metaller, trä, plast eller glas, antingen genom materialåtervinning eller energiåtervinning. IT-produkter som t ex datorer och mobiler innehåller små mängder guld och/eller silver som återvinns.

Kyl/frys: I äldre kylar och frysar finns köldmedia och isolering som innehåller freoner. Köldmediumet sugs ut med hjälp av vakuum. Kylen sönderdelas sedan i en sluten process för att ta hand om freonen i isoleringen. På liknande sätt tar man hand om kylmedia och olja från nyare kylar och frysar. Metall och plast separeras för återvinning.

Vitvaror: I vissa vitvaror finns PCB, därför måste vitvarorna demonteras för att ta bort den miljöfarliga ämnet innan de tuggas sönder i en så kallad fragmenteringsanläggning. Metallen tas tillvara för återvinning.

Ljuskällor/Lysrör krossas i ett slutet system och tvättas sedan i en vätska som oxiderar och binder kvicksilvret. Lyspulver och kvicksilver extraheras ur vätskan och läggs i slutna behållare. Lyspulvret, glaset, metallen och plasten återvinns. Alla ljuskällor som exempelvis glödlampor och LED-lampor behandlas i samma process som lysrören och lågenergilamporna. Den traditionella glödlampan innehåller bly. Lågenergilampor innehåller kvicksilver.

Bilbatterier krossas, syran renas och återanvänds. Blyet smälts till blytackor som går tillbaka till industrin.

Småbatterier sorteras både manuellt och maskinellt innan de återvinns. Batterierna krossas. Metallhöljen och reaktionskänsliga material inuti batterierna separeras. Metallen återvinns till nya batterier eller går till stålindustrin. Hur och var batterierna återvinns beror på det kemiska innehållet. Det finns olika sorter, t ex kvicksilverbatterier, nickelkadmiumbatterier, blybatterier och litiumbatterier. De ska alla återvinnas på olika sätt. Kvicksilvret i batterier tas om hand för att slutförvaras i säkra bergrum.


Sidan uppdaterad: 2019-10-08

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 9-16
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt