Taxa för Sunderby avfallsanläggning

Fr.o.m. 2021-08-19 (priser exkl moms).

Minsta avgift vid invägning; 300 kr/vägning.
Inlevererande transportör är alltid att betrakta som kund och fakturamottagare för levererat avfall.

Avfall för deponering

Kr/ton

Restavfall (karakteriserat)

1 320 kr

Gips

600 kr

Asbest (karakteriserat)

1 500 kr

Slagg, aska och sot (karaktäriserat)

1 500 kr

Avtäckning, ej inkluderande stubbar och annat trämaterial

50 kr

Lösull

1 320 kr

Sten

1 200 kr

Avfall för sortering

Kr/ton

Restavfall hushåll

1 320 kr

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

1 350 kr

Konserver för behandling

1 350 kr

Avtäckning innehållande brännbart material t ex stubbar

1 350 kr

Avfall bestående av flera materialslag som kräver förbehandling

1 700 kr

Industriavfall och verksamhetsavfall för sortering

1 420 kr

Industriavfall, verksamhetsavfall, hushållsavfall och annat avfall för

sortering innehållande elektronik, farligt avfall, vitvaror

3 000 kr

Material för återvinning

Kr/ton

Betong, 0-500 mm ej armerad

80 kr

Betong armerad samt all betong över 500 mm

280 kr

Tegel

80 kr

Elektronik som inte omfattas av producentansvar

3 000 kr

Metaller

0 kr


Organiskt avfall

Kr/ton

Sorterat matavfall från butiker, restauranger o dyl.

680 kr

Osorterat matavfall från butiker, restauranger o dyl.

1 500 kr

Park- och trädgårdsavfall; löv, ris diameter < 15 cm, sly, gräs m.m.

680 kr

Ris diameter mindre än 15 cm

200 kr

Löv, gräs till kompost (Ej ris)

200 kr

Blandat löv, gräs, ris diam <15cm

680 kr

Stallgödsel

680 kr

Strömaterial till kompost

500 kr

Jord för sluttäckning (kräver analys protokoll)

Ej fast pris

Jordmassor, rena

100 kr

Brännbart avfall

Kr/ton

Brännbart "grovt" som kräver krossning (Större än 0,7x0,7x0,04 m)

1 160 kr

Brännbart, utsorterat

960 kr

Stubbar, stockar diameter mer än 15 cm

680 kr

Trä

125 kr

Trä som kräver förbehandling (Fönsterkarmar med glas)

500 kr

Trä svårbearbetat (Trä sammansatt med andra material)

1 300 kr


Specialavfall

Kr/ton

Impregnerat trä

1 800 kr

Slipers fri från metallplattor

1 800 kr

Slipers med metallplattor

1 800 kr

Övrigt avfall

Kr/ton

Personbilsdäck med fälg - mängdpris

2 000 kr

Personbilsdäck med fälg - styckepris

80 kr/st

Personbilsdäck utan fälg - mängdpris

500 kr

Personbilsdäck utan fälg - styckepris

10 kr/st

Latrin (behållare+destruktion)

200 kr/st

Kyldiskar (affärsdiskar)

0 kr/st

Företag på sorteringsrampen (fordon max 3,5ton)*

340 kr/tillfälle

*Taxan gäller på samtliga återvinningscentraler i Luleå KommunÖvriga tjänster


Enbart vägning, utan att avfall levereras till anläggningen

200 kr/tillfälle

Skrapning av container

250 kr/tillfälle

Tillägg för manuell sortering (varje påbörjad timme faktureras)

350 kr/timme

Tillägg för maskinell sortering

750 kr/timme

Vid (av transportören) felaktig angivelse av avfallsslag klassas avfallet som "Industriavfall och verksamhetsavfall för sortering"

Sidan uppdaterad: 2021-08-19