Samråd

Luleå Renhållning AB driver en återvinningscentral (ÅVC) på området Kronan. Kommunens arbetsmarknadsförvaltning driver en återvinningsmarknad (ÅVM) på samma område. Eftersom det ska byggas bostäder på Kronan måste verksamheten flyttas. En ny kretsloppsanläggning med både ÅVC och ÅVM planeras därför på fastigheten Lövskatan 9:1. Fastigheten ägs av Luleå kommun.

För att få bedriva den planerade verksamheten krävs miljötillstånd från Länsstyrelsen. Ett led i tillståndsprocessen är att ett samråd ska hållas med de myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan vara särskilt berörd. Samrådet syftar till att informera om den planerade verksamheten och ge berörda möjlighet att föra fram synpunkter och frågeställningar. När samråd hållits och synpunkterna sammanställts startar arbetet med att ta fram den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Information om ärendet hittar du här >> Samrådsunderlag

Som en del av samrådet kommer ett samrådsmöte att hållas torsdag 17/9 kl 18:30 i Örnässkolans aula.

Skriftliga synpunkter skickas till:

Luleå Renhållning

Murbruksvägen 4

973 45 Luleå

E-post: kundservice@lrab.lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.

Senast 12/10 vill vi ha in dina synpunkter.

För mer information ring 0920-25 09 29

Sidan uppdaterad: 2015-09-14