Utställning av förslag till ny avfallsplan 2021-2028

Under perioden 27 januari – 26 februari 2021 ställs ett förslag till ny avfallsplan inom Luleå kommun ut för granskning. Den övergripande målsättningen med planen är att hantera avfallet på bästa sätt för att nå ett mer långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle och följa EU:s beslut om den så kallade avfallshierarkin. Det här är ett strategiskt dokument för utvecklingen av kommunens avfallshantering till år 2028.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan, omfattande allt avfall i kommunen - både det som kommunen har ansvar för och övrigt avfall.

Avfallsplanen ska redovisa vilka mål och åtgärder som kommunen långsiktigt planerar för, så att avfallets mängd och farlighet ska minska, samt innehålla uppgifter om allt avfall som uppkommer inom kommunen.

Avfallsplanen utgör ena delen av kommunens renhållningsordning, medan den andra delen utgörs av föreskrifter om avfallshantering. De två delarna kan förnyas vid olika tidpunkter.

Tyngdpunkten i planen ligger på kommunalt avfall, det vill säga det avfall som uppkommer hos hushållen samt liknande avfall från verksamheter. Planen innehåller även mål och åtgärder för avfall som kommunen har rådighet över genom sina verksamheter.

Förslaget till ny avfallsplan är utställt under perioden 27 januari – 26 februari 2021 och under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter och efter utställningen beaktas inkomna synpunkter. Avfallsplanen förväntas bli antagen under våren 2021.

Avfallsplanen finns att läsa på följande platser:

  • Receptionen stadshuset
  • Kulturens hus
  • Medborgarkontoret Råneå

Du kan även läsa förslaget här:

Avfallsplan 2021-2028_remissutgåvaPDF
Bilagor 2021-2028_remissutgåvaPDF

Synpunkter lämnas skriftligen till Luleå Miljöresurs AB, Murbruksvägen 4, 973 45 Luleå eller till kundservice@lumire.lulea.se. Märk kuvert/e-post med ”Avfallsplan 2021-2028”.

Dina synpunkter vill vi ha senast den 26 februari 2021.

Vid frågor kontakta Per-Anders Adolfsson 0920-25 09 29.

avfallsplan framsida
Sidan uppdaterad: 2021-01-26