Integritespolicy

 Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i samtliga EU-länder sedan maj 2018. Förordningen innebär stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan finns information om hur vi på Luleå Miljöresurs AB behandlar personuppgifter.

Luleå Miljöresurs AB (Lumire) värnar alltid om våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera om hur vi hanterar personuppgifter och vart du kan vända dig om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.

Du äger dina personuppgifter, vi hanterar dem så här

Lumire behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter.

Lumire är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag ansvarig för de personuppgifter vi behandlar. Lumire samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Lumire samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan, arbetar hos oss eller ansöker om arbete eller praktik hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Lumire för bland annat följande ändamål:

  • namn, kontaktuppgifter och personnummer används för att kunna verifiera rätt fastighetsägare och för att kunna fakturera rätt personer
  • namn, kontaktuppgifter, kundnummer och kontonummer används för att använda som underlag för kundavtal, vid fakturering och bokföring, samt för att administrera autogiroansökningar
  • uppgifter om obetalda fakturor
  • namn och kontaktuppgifter används för att hantera och administrera felanmälningar och ändringar och för att kontakta dig
  • namn, kontaktuppgifter och födelsedatum används för att hantera och administrera intresseanmälningar och ansökningshandlingar

Vid behandlingen enligt ovan kommer Lumire samt av Lumire anlitade personuppgifts-biträden att ta del av personuppgifterna.

Lumires rätt att behandla personuppgifter

Lumire har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra åtaganden mot personuppgiftslämnaren eller om du har lämnat samtycke till behandlingen.

Samtliga fastigheters hushållsavfall måste omhändertas enligt lag. De personuppgifter som behövs för att verifiera rätt fastighetsägare och för att kunna fakturera rätt personer behandlas med stöd av rättslig förpliktelse.

Personuppgifter som behandlas i samband med uppfyllande av kundavtal för privatpersoner och företag samt vid fakturering och bokföring behandlas med stöd av avtal.

Personuppgifter som behandlas för att kunna göra uppföljning av felanmälningar och ändringar behandlas med stöd av intresseavvägning.

Lumire behandlar personuppgifter som hanteras under rekryteringsprocessen med stöd av intresseavvägning.

Lumire behandlar personuppgifter som genereras av kamerabevakning med stöd av intresseavvägning, både för att bedriva verksamheten effektivt och för att bevaka anläggningarna kvälls- och nattetid.

Behandling av känsliga personuppgifter

Lumire registrerar inte personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person eller uppgifter om en fysisk persons sexuella läggning.

Följande aktörer har tillgång till personuppgifterna

Personuppgifter används av Lumire och våra personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning, till exempel till inkassoföretag eller Kronofogdemyndigheten vid skuldreglering. Därutöver kan personuppgifter inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtal. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part utanför Lumire. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga register. Lumire lyder under offentlighetsprincipen, vilket innebär att vissa handlingar utgör allmänna handlingar som vi ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparas personuppgifterna

Lumire sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för bolaget. Gallringsbesluten innehåller information om när gallring ska ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Lumire arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Överföring till tredjeland

Lumire överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett registerutdrag. Utlämnande av bildmaterial från kamerabevakning kan också falla inom ramen för rätten till registerutdrag. Registerutdraget kommer att lämnas ut senast inom trettio (30) dagar.

Begäran om registerutdrag ska ske via Luleå kommuns e-tjänst eller på därför avsedd blankett (se Kontaktuppgifter). Vid utlämnade av information krävs uppvisande av giltig ID-handling.

Rätt till rättelse

Lumire ansvarar för att se till att dina personuppgifter är korrekta. Kontakta vår kundservice om du upptäcker felaktigheter: e-post: kundservice@lumire.lulea.se eller telefon: 0920-25 09 00.

Rätt till radering

Rätten till radering gäller om:

  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse som den registrerade bestrider och som avgörs vara ogiltiga
  • personuppgifterna har behandlats olagligt

Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Rätt till begränsning

Du har även rätt att begära begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga, att Lumires behandling är olaglig eller om dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålen för personuppgifts-behandlingen. Så länge begränsningen gäller får Lumire inte göra något annat med personuppgifterna än att fortsätta lagra dem.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar, har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Lumire i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har när som helst rätt att göra invändning mot en eller flera behandlingar om du anser att det inte utförs på ett korrekt sätt.

Rätt till återkallande av samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för exempelvis direkt marknadsföring.

Kontaktuppgifter

Lumires kundservice: För mer information gällande rättning av personuppgifter, invändningar med mera, vänligen kontakta vår kundservice, e-post: kundservice@lumire.lulea.se eller telefon: 0920-25 09 00.

Kommunjurist/Dataskyddsombud (DPO) E-post: dataskyddsombud@lulea.se

Postadress: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85, Luleå

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddsförordning, bör du anmäla det till Luleå kommuns Dataskyddsombud, alternativt Integritetsskyddsmyndigheten.

Begäran om registerutdrag ska ske via Luleå kommuns e-tjänst. https://lulea.enamnd.se/oversikt/overview/639

Sidan uppdaterad: 2021-02-02