Information om kamerabevakning

Lumires anläggning på Storheden samt avfallsanläggningen i Sunderbyn är kamerabevakade för att säkerställa att endast behöriga personer har tillträde, för att styra arbetet med avfallshanteringen samt underlätta kontroll av fordonslaster.

Tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten innehas för kamerorna, vars upptagningsområde utgörs av områden dit allmänheten samt ett flertal entreprenörer har tillträde. Även aktiva inom föreningsverksamhet passerar kamerornas upptagningsområde. Synliga skyltar är uppsatta inom området. Övriga kameror berörs inte av tillståndsplikt.

Granskning och utlämnande av inspelat material

Endast personal med särskild behörighet inom Lumire har tillgång till kameramaterialet. Det inspelade materialet granskas:

 • om obehörig närvaro/inpassage skett
 • vid skadegörelse eller oenighet om skada uppstår
 • vid övriga oegentligheter som strider mot driftföreskrifter eller som utgör ett hot mot anläggningen
 • vid andra lag- och avtalsbrott

Uppspelning och kontroll får även ske vid felsökning av teknisk utrustning.

Inspelat material (filmer och bilder) omfattas av tystnadsplikt enligt §22 (SFS 2018:1200) i kamerabevakningslagen och därmed ska materialet skyddas från obehörig åtkomst och obehörigt utnyttjande.

Lumire kan dock efter prövning komma att lämna ut bildmaterial från kamerabevakning exempelvis till:

 • kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst där materialet behövs för att förbygga en olycka eller begränsa en redan inträffad olycka
 • brottsbekämpande myndigheter, som exempelvis polismyndigheten, om materialet behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brott som har fängelse i straffskalan
 • försäkringsbolag, under pågående försäkringsärende

Om inga personuppgifter förekommer i en sekvens av bildmaterialet kan det lämnas ut som allmän handling efter sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen

Lagring av inspelat material

Material som spelas in lagras i 30 dagar, därefter raderas det om det inte finns något tydligt ändamål att bevara det (till exempel en pågående anmälan om brott, försäkringsärenden eller skadegörelse).

Registrerade som har frågor om hur deras uppgifter behandlas ombeds kontakta Lumires personuppgiftsombud.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Detta är i enlighet med kamerabevakningslagen. Lumires behov av att styra verksamheten effektivt samt bevaka anläggningarna anses väga tyngre än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen medför.

Överföring till tredje land

Lumire överför idag inte personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Din rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att få veta om den har blivit bevakad samt få tillgång till bilder. Begäran om ett registerutdrag görs via Luleå kommuns e-tjänst.

Om du som registrerad inte kan identifieras, gäller inte rätten till registerutdrag och bilder kopplat till kamerabevakningen kan därmed inte lämnas ut. Om du har fortsatta invändningar mot detta ber vi dig att lämna ytterligare information som kan möjliggöra identifiering, exempelvis genom att ange en tidpunkt.

Din rätt till radering (rätten att bli glömd)

Den registrerade har rätt till radering, få veta om den har blivit bevakad, samt få tillgång till bilder. Begäran om radering görs via Lumires personuppgiftsombud, kontakta kundtjänst för mer information.

Rätten att bli glömd gäller endast om:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse som den registrerade bestrider och som avgörs vara ogiltigt
 • personuppgifterna har behandlats olagligt

Rätten att bli glömd gäller dock inte alltid. Lumire måste ibland behålla personuppgifterna för att uppfylla sina rättsliga förpliktelser, till exempel om materialet är en del av pågående brottsutredning.

Din rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Lumire begränsar behandlingen av dina personuppgifter (rätt till begränsning) om du anser:

 • att de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga
 • att Lumires behandling är olaglig
 • att dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålen med personuppgiftsbehandlingen

Begränsningen innebär att Lumire inte får göra något med dina personuppgifter mer än att fortsätta lagra dem.

Din rätt till invändningar

Den registrerade har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om denne anser att Lumire behandlar personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordning. Lumire ser helst att den registrerade i första hand vänder sig till Lumires personuppgiftsombud och meddelar vad den anser vara fel, Lumire kan då rätta till eventuella brister.

Kontaktuppgifter

Lumires personuppgiftsombud:

Lotta Rova

lotta.rova@lumire.lulea.se

Luleå Kommuns dataskyddsombud:

Mattias Gotthold

mattias.gotthold@lulea.se

Sidan uppdaterad: 2021-02-02