Lumire Historia

Historik

I slutet av 1800-talet upplever Luleå en befolkningsexplosion och med det kommer ett växande problem med avfallshanteringen. För att få bukt med problemen bestämmer sig några privata fastighetsägare att bilda bolaget Luleå Renhållning. Detta sker 1901 och tre år senare, 1904 får man kommunens uppdrag att samla in latrin och hushållsavfall. År 1907 är 46 fastigheter anslutna till denna service. 

gammal sopbil

1917 sker någonting som i dagsläget ännu är oklart men Luleå Renhållning begärs i konkurs. Året efter, 1918 rekonstrueras företaget, nu med kommunalt och privat ägande. Vid det här skedet är vi totalt 10 stycken anställda och äger 7 stycken hästar.

Luleå miljöresurs

20-talet

På 1920-talet utvecklas det första insamlingssystemet för hushållsavfall i Stockholm. Detta system sprids snabbt över landet och det börjar tillverkas speciella fordon för att hämta och transportera hushållsavfall. Detta kommer att ersätta det gamla transportsystemet med häst och vagn. Vi köpte vår första lastbil 1928.

60-talet

Efter andra världskriget ökar konsumtionen av produkter väsentligt. I början av 60-70 talet inleds ett beteende som uppmuntras och går under benämningen ”köp och släng”. På grund av det här beteendet börjar avfallet att öka i en drastisk takt. I deponier, likt Sunderbyns, växer avfallsmängden i ohämmad takt under den här perioden.

70-talet

På 70-talet intar oljekrisen världen vilket leder till att många kommuner börjar investera i förbränningsanläggningar för avfall. 1972 träder även den kommunala renhållningslagen i kraft. 1975 kommer att framstå som något av en avfallshistorisk brytpunkt. En proposition i renhållningslagen riktar fokus på producentansvar, sparsamhet, hushållning, återvinning/återanvändning. Vi inför även säckhämtning i hela Luleå kommun.1978 blir Luleå kommun ensam ägare av Luleå Renhållning och året efter, 1979, regleras rätten för en kommun att ta ut renhållningsavgifter.

80-talet

I mitten av 1980-talet börjar därmed många kommuner att investera i en infrastruktur för insamling och omhändertagande av avfall. Vid den här tiden domineras avfallsmarknaden av kommuner och konkurrensen från andra aktörer är i stort sätt obefintlig. Under det här årtiondet införs återvinning för returpapper 1980 och insamling av glas 1989.

90-talet

1990 finns det totalt 8 återvinningsstationer i Luleå. Kommunerna börjar vid den här tiden att ställa högre krav på producentansvaret. Ett resultat av detta blir ett införande av källsortering för nya produktgrupper och varuområden. 1992 lägger regeringen återigen en proposition som tydligt pekar ut producentansvaret att förebygga avfall men även att ta hand om avfallet när det är uttjänt. I Luleå kommun börjar vi vid den här tiden med fastighetsnära insamling.

2000-talet

På 2000-talet har vi kommit så långt i vårt återvinningstänk att det införs en särskild skatt på att som deponeras. Denna skatts yttersta syfte är att styra bort nedgrävningen av sopor och istället behandla avfallet på ett från miljö‐ och naturresurssynpunkt bättre sätt. Avfallsdeponier stängs i snabb takt. Under år 2000 tas beslut om att stänga sammanlagt 127 avfallsanläggningar enbart i Sverige.

Vid årsskiften mellan 2012/2013 går Tekniska förvaltningens avdelning för avfall över till oss. Vi blir ett komplett företag i avfallsbranschen och agerar nu som både beställare och utförare av sophanteringen i hela Luleå kommun.

2018

Vi fyller 100 år och firar det genom att byta namn och blicka in i framtiden.
Avfallsbranschen har genmogått stora förändringar på 100 år och ordet Renhållning känner vi inte längre är en bra beskrivning för hur verksamheten ser ut idag. Därför har vi bytt namn till Luleå Miljöresurs.

Kort fakta om verksamheten:

  • 70 anställda
  • 40+ fordon
  • 12 000 kvm byggnader
  • 4 återvinningscentraler
  • 1 pappershall
  • 1 avfallsanläggning
  • Ca 200 containrar
Sidan uppdaterad: 2020-09-23