slamtömning Luleå

Slamtömning och filtermaterial

Slam och filtermaterial från små avloppsanmälggningar utgör hushållsavfall. Det innebär att vi är det enda företag som får tömma slam och filtermaterial hos dig. Särkilda bestämmelser för småavloppsanläggningar finns i Luleå kommuns föreskrifter om avfallshantering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slam

Tömning av slam sker mellan en till tre gånger per år. Vill du ha ett annat intervall eller någon extra tömning kan du kontakta vår kundservice.

Innan vi kommer och tömmer ditt slam vill vi att du tänker på detta:

  • Vägen till brunnen/tanken ska hållas farbar.
    Dvs den ska vara snöröjd och fri från andra hinder.
  • Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen/tanken bör inte överstiga 10 meter.
  • Brunnen ska vara märkt så den går lätt att hitta.
  • Brunnslocket ska kunna öppnas av en person och bör inte väga merän 15 kg.
  • Ev. instruktioner som behövs vid tömning av t.ex. minireningsverk ska finnas lätt tillgängliga.

Om vi inte kommer fram till brunnen/tanken är vi tyvärr tvungna att ta ut en framkörningsavgift. Väger ditt lock mer än 25 kg tillkommer en avgift på 650 kr.

Fosforfällor

Fosforfällor töms i enlighet med det tillstånd som getts av miljö- och byggnadsnämnden och ska följa leverantörens anvisningar, i annat fall sker tömning minst vartannat år. Vid tömning av fosforfällor tillämpas endast beställningstömning.

Innan vi kommer och tömmer ditt filtermaterial vill vi att du tänker på detta:

  • Anläggningen ska vara åtkomlig för fordon utrustat med kran. Underlaget bör anpassas för fordonets tyngd och hårdgöras så att fordonets stödben, som fälls ut vid manövrering av kran, inte skapar gropar i marken.
  • Avståndet mellan förpackat filtermaterial och fordonets uppställningsplats bör inte överstiga 5 meter.
  • Fri höjd vid tömningen ska vara 10 meter.
Sidan uppdaterad: 2020-09-22

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 7:30-11
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: 8-16